Štruktúra Slovenského skautingu

Vekové kategórie

Program aj výchova detí a mladých ľudí je primerane prispôsobená ich veku, záujmom a potrebám. Skautská organizácia rešpektuje požiadavky rozdielneho prístupu rôznym vekovým kategóriám:

 


vlcataVĺčatá a včielky (vek: 6 až 11 rokov)

V programe najmladších členov má veľkú dôležitosť rozprávkový svet a svet fantázie malých detí.
Mnoho mien, symbolov a hier sa zakladá na Kiplingovej Knihe džunglí. Akékoľvek učenie prebieha prostredníctvom hier. Najmladší členovia, vlčatá – chlapci a včielky – dievčatá, sú organizovaní vo vlčiackych svorkách alebo včielkarskych rojoch – v šesťčlenných družiny. Deti sa učia začleňovať do kolektívu a dospelí sa im pokúšajú dať ozajstnú zodpovednosť, no zároveň zaisťujú telesnú, citovú a duševnú bezpečnosť.

 


skautiSkauti a skautky (vek: 11 až 15 rokov)

V skautskom veku stúpa dôležitosť „družinového systému“ – systému prirodzených partií mladých ľudí, ktorý umožňuje plné zapojenie a sebarealizáciu každého člena. Na čele takejto družiny stojí skúsený rovesník – mladý líder. Vedúci motivujú družiny k ich vlastnému družinovému životu.
Symbolickým rámcom skautiek a skautov je objavovanie a skúmanie okolitého sveta a preferovaným prostredím pre aktivity je príroda.

Skauti sa skauti vo veku od 14 rokov môžu absolvovať Radcovský kurz. Ten ich pripraví na funkciu mladého lídra – družinového radcu, ktorý vedie skupinu 6 – 8 mladých rovesníkov (skautská družina). Cieľom Radcovského kurzu je poskytnúť radcom potrebné informácie a inšpiráciu pre ich činnosť s družinou.


 Rangeri  a rangerky (vek: 15 – 26 rokov)

K životu rangera patrí predovšetkým osobné napredovanie.

Rangeri sa môžu vzdelávať na Líderskej rangerskej škole (LRŠ). Úlohou LRŠ je pripraviť nových lídrov na aktívnu prácu v oddiele. Naučiť ich používať výchovnú a programovú ponuku v oddielovom živote. Naučiť ich organizovať oddielové akcie a motivovať ich pre činnosť v oddiele. Jej absolventi by mali jednoduchšie nájsť svoje miesto pri pomoci v konkrétnom oddiele či zbore. Zároveň zistia, či je pre nich Vodcovská lesná škola nevyhnutným pokračovaním vzdelávania, alebo cesta, ktorou sa uberať nebudú.


roveriRoveri a roverky (vek: 18 až 26 rokov)

Väčšina aktivít tejto vekovej skupiny sa odohráva na úrovni roverských družín. Dospelí sú prítomní, ale hrajú poradcovskú a podporovaciu rolu.

Čaro roveringu tvorí putovanie, cestovanie, objavovanie neznámeho sveta. Roveri a roverky si pripravujú náročné projekty, organizujú horské výpravy a expedície do zahraničia. Aktívne sa podieľajú na ochrane prírody. V projektoch služby pre svoju komunitu objavujú seba, svoje hodnoty a charakter.

 


Dospelí skauti s mladým duchom (vek: nad 26 rokov)

Skauting je takisto hnutím dospelých, ktorí chcú pomáhať mladým ľuďom rozvíjať ich osobnosti. Stály kontakt s mladými ľuďmi umožňuje dospelým predĺžiť svoju vlastnú mladosť, myslieť dynamicky a moderne. Dospelí ľudia môžu v skautingu naplno uplatniť svoje vlohy, sebarealizovať sa a pomáhať dobrej veci.

Komunitu dospelých skautov spája záujem o spoločnú vec, vzájomná podpora a zdieľanie podobných princípov: vzťah k sebe a k svojmu ďalšiemu zdokonaľovaniu sa, vzťah k iným, tolerancia a solidarita a vzťah k duchovnému svetu, k sile a hodnotám, ktoré presahujú obyčajný materiálny svet.

 


 

Organizačná štruktúra

Družina

Chlapec či dievča sa okamžite po vstupe do skautingu stáva členom družiny, ktorá ho prijíma medzi seba. Je to skupina 6 – 10 detí, ktorú vedie ich starší a skúsený rovesník – družinový radca.
Je to základná jednotka, v ktorej prebieha väčšina skautského programu.

Oddiel

Dve a viac družín tvorí oddiel, ktorý je základnou výchovnou jednotkou. Vedie ho oddielový vodca v spolupráci s radcami jednotlivých družín. Spolu s ďalšími dospelými pomocníkmi tvoria oddielovú radu, ktorá sa pravidelne schádza a prejednáva otázky programu, výchovy a organizácie.

Na Slovensku máme približne 350 skautských oddielov, skautov nájdete vo viac ako 100 mestách a obciach.

Zbor

Zbor je dobrovoľným zoskupením 2 a viacerých oddielov a vedie ho zborový vodca so zborovou radou. Zbor zabezpečuje  priestorové, finančné, materiálne a personálne podmienky pre prácu s deťmi v oddieloch a družinách.
Zbor má právnu subjektivitu, čiže môže oficiálne vystupovať v mene skautingu pred úradmi, uzatvárať zmluvy, získavať financie a pod. V tomto smere je základnou a úplne samostatnou jednotkou.
V zbore zväčša bývajú zastúpené všetky vekové kategórie a obe pohlavia. Tým vytvára veľmi rôznorodé a pestré spoločenstvo ľudí. Mladý človek automaticky prechádza v rámci jedného zboru vlčiackym, skautským a roverským oddielom.

Na Slovensku dnes pracuje vyše 100 zborov.

Oblasť

Medzistupňom medzi náčelníctvom a zbormi je skautská oblasť. Zbory v určitom regióne sa môžu spojiť a vytvoriť oblasť, ktorá poskytuje servis zborom, zabezpečuje kurzy a vzdelávanie dospelých členov skautingu, rozširuje skauting do ďalších miest a obcí a usporadúva regionálne skautské akcie.

Na Slovensku existuje 8 skautských oblastí – Bratislavská, Nitrianska, Podtatranská, Žilinská, Stredoslovenská, Trnavská, Východoslovenská (do ktorej patrí aj náš oddiel) a Rómska, ktorá koordinuje činnosť skautov rómskej národnosti. Môžu v nej pôsobiť zástupcovia z viacerých regiónov Slovenska.

Národná úroveň

Najvyšším orgánom Slovenského skautingu je Snem, ktorý sa schádza každé dva roky. Snem volí z radov dobrovoľníkov Náčelníctvo SLSK, ktoré usmerňuje chod organizácie a zastupuje ju pred inými subjektmi medzi snemami.

Úlohy spojené s riadením organizácie vykonáva Ústredie SLSK ako výkonný orgán. Pracujú v ňom profesionálni zamestnanci, ktorí sa starajú o administratívu, financie, účtovníctvo, publikačnú činnosť, vzťahy s verejnosťou, vedenie veľkých projektov a podporu pre vodcov a ich zložky.Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt organizačna struktura skauting

Pridaj komentár